Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Qui és el Responsable del tractament de les dades personals?
EDICIONS SIDERALS, S. L., NIF B01961358, amb domicili a Carrer Ribera, 5, baixos 1ª – 08003 Barcelona, i adreça electrònica de contacte info@tresportals.com, es el Responsable del tractament de les dades personals de l’interessat/da, i informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril del 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 del 13 de desembre (LOPD) i el Real Decreto (ES) 1720/2007 del 21 de desembre (RDLOPD).

Amb quina finalitat tractem les dades personals?
Es tractaran les dades personals de l’interessat/da per a les finalitats següents:
• Enviar informació sobre TRES PORTALS i les seves novetats editorials via mail, i donar resposta a les peticions d’informació sol·licitades.
• Convidar a actes i esdeveniments que organitzi TRES PORTALS.
• Comunicacions promocionals sobre activitats o esdeveniments que organitzi o en els que participi TRES PORTALS.
• Comunicacions sobre promocions i/o descomptes.

Quant temps conservarem les dades?
Tant les dades personals proporcionades com les obtingudes de la navegació i hàbits de consum es conservaran mentre l’interessat/da no anul·li el consentiment expressat.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
La base legal per al tractament de les dades personals es l’execució i manteniment de la relació mantinguda amb l’interessat/da, així com el consentiment expressat que, en el seu cas, ens hagi facilitat per als tractaments addicionals consistents en l’enviament de comunicacions comercials amb les finalitats indicades en l’apartat: Amb quina finalitat tractem les dades personals.
Les dades personals que se sol·licitin ja sigui en el moment de registrar-se a la nostra pàgina web o telefònicament, o en qualsevol dels nostres formularis, son les estrictament necessàries per a formalitzar i gestionar la relació amb l’interessat/da, de manera que, en cas de no facilitar-les, no podrem mantenir aquesta relació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a EDICIONS SIDERALS, S. L. estem tractant dades personals que l’incumbeixin, o no.
Així mateix, l’interessat/da té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies, l’interessat/da podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’interessat/da podrà oposar-se al tractament de les seves dades. EDICIONS SIDERALS, S. L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’interessat/da podrà exercir aquests drets i la revocació en qualsevol moment dels consentiments prestats, mitjançant carta dirigida a EDICIONS SIDERALS, S. L., carrer Ribera, 5, baixos 1ª – 08003 Barcelona o enviant un correu electrònic a info@tresportals.com.
L’informem que té a la seva disposició models d’exercici dels citats drets a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/principales_derechos).

Quan l’interessat/da ho consideri oportú podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan consideri que no hem satisfet degudament l’exercici dels seus drets. Aquesta reclamació podrà presentar-la davant la citada autoritat mitjançant les diferents opcions que la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ofereix.